កញ្ចប់ថវិកា​ជាតិ​ ផ្ត​ល់មក​​រាជធានីភ្នំពេញ​មាន​ទំហំ​ធំ​ បើប្រៀ​បធៀ​បទៅនឹ​ង​ខេត្ត​ ដោយសារការអភិវ​ឌ្ឍ​និងត​ម្រូវការរបស់ប្រ​ជា​ពលរ​ដ្ឋ គឺមានតម្រូវ​កា​រខ្ពស់ – CEN