ប្រព័ន្ធ​ចុះ​ទិដ្ឋាការ បញ្ជិកា​ផលិតផល​ឱសថ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​កម្ពុជា ត្រូវបាន​ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ប្រេី​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​ – CEN