មន្ត្រីនគរបាល​រូប​ណា ផ្តល់ព័ត៌មាន​ពី​ផ្ទៃក្នុង​អង្គភាព ឲ្យ​ទៅ​បុគ្គល​ណាមួយ ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ នឹងត្រូវ​ទទួល​ទណ្ឌកម្ម​ – CEN