ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី មាន​ផ្តល់​សេវាសាធារណៈ​ច្រើនជាងគេ មាន​៣៩៣​សេវា ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ដោយផ្ទាល់ ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​លើ​វិស័យ​ដីធ្លី និង​សុរិយោដី​ – CEN