ក្រៅពី​សភា គឺមានតែឧត្តមក្រុម​ប្រឹ​ក្សាទេ ដែលអាចកោះអ​ញ្ជើ​ញ ក្រសួងនានាមក​បំ​ភ្លឺបាន​ – CEN