ថ្នាក់ដឹ​កនាំអ​គ្គនា​យកដ្ឋា​នពន្ធដារ បានជួបប្រជុំជា​មួយ​រដ្ឋបា​លខេត្ត ព្រះសីហនុ ដើម្បីពិនិត្យ​​លើការងា​រគ្រប់​គ្រងប្រ​មូលចំ​ណូលព​ន្ធ ក្នុងខេត្ត​ព្រះសី​ហនុ​ – CEN