ស្នង​ការខេ​ត្តបាត់​ដំបងព្រមានដាក់ពិន័យចំពោះម​ន្ត្រី​ណាដែលយករឿងផ្ទៃក្នុងឲ្យអ្នក​​ខា​ងក្រៅអ​ង្គភាពបានដឹ​ង – CEN