ជន​ល្មើស២​នាក់​ លួចដោះកង់​ម៉ូ​តូ បានសា​រភា​ពថា ចង់លួ​ចយក​ម៉ូ​តូដែរ តែមិន​ហ៊ាន – CEN