អាឡឺម៉ង ចាប់បានគ្រឿងញៀនទ​ម្ង​ន់ ៥តោន តម្លៃជាង ១ពាន់លានដុ​ល្លារ – CEN