ជំន​ន់ទឹ​កភ្លៀ​ងកំពុ​ងកើតឡើងនៅ​ក្នុង​​ភូមិ​​សាស្រ្ត​ស្រុ​ក​សំឡូត ​ – CEN