អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ជប៉ុន ជាមួយ​របកគំហើញ​លោត​ផ្លោះ ៖ រកឃើញ​ប្រភេទ​កញ្ចក់​អាច​ស្វ័យ​ត​ភ្ជាប់​បាន​ដោយ​ខ្លួនឯង​ – CEN