អ៊ីរ៉​ង ចា​ប់ក​ប៉ាល់​ដឹក​ប្រេងរ​ត់ព​ន្ធរ​បស់​អ៊ីរ៉ា​ក់នៅ​ឈូង​សមុ​ទ្រ – CEN