ជើង​យន្ត​ហោះជា​ង ២០០ ត្រូវបាន​លុប​ចោល​ ដោយសារក្រុមបាតុ​ក​រហុង​កុង​លុក​លុយ​ – CEN