បំណែក​បដិ​មា​ព្រះសិវៈ​រាំ​ចំនួ​ន​១០០​០​០បំ​ណែក ត្រូវបា​នចា​ប់​ផ្តើម​ផ្គុំ​រូ​បរា​ងឡើ​ង​វិញ – CEN