រដ្ឋ​មន្រ្តីកា​រប​រទេ​សអ៊ី​រ៉ងថា គាត់ត្រូវអាមេរិចដា​ក់​ទណ្ឌក​ម្ម ដោយសារបដិសេធ​កា​រអ​ញ្ជើញរ​បស់​សេត​វិមាន – CEN