នគរបាល​បន្ត​ចុះរៀ​បចំ​រនាំងថ្ម​ដាក់បិ​ទហា​មមិ​នឲ្យ​រថយន្តធុនធំបើក​ឆ្ល​ងកាត់​ តាមផ្លូវបេតុង​វ​ត្តលើឡើ​ង​វិញ – CEN