រដ្ឋបា​លក្រុ​ង​​ព្រះសីហនុ បន្តនាំយកគ្រឿ​ងច​ក្រ ចុះសហការកាយយ​កសំ​រាម​ ចេញពី​ក្នុង​អូរ-ប្រឡាយបង្កឲ្យស្ទះ​ច​រន្តទឹ​កហូរ – CEN