ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ព្រោះ​កាត់សក់​ឲ្យ​អតិថិជន​… អាក្រក់​ហួសហេតុ​ពេក​ – CEN