អាជ្ញាធរផ្តល់​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិដីដែល​ធ្លាប់​មាន​ទំនា​ស់យូរ​ឆ្នាំជូ​នពល​រដ្ឋ៥​០គ្រួសារ – CEN