ចម្លើយសារភាព​របស់​នារី​ផ្កាមាស​ម្នាក់ ធ្វើឲ្យ​សាធារណ​មតិ​ស្រឡាំងកាំ​ង​ – CEN