លោក​ឆាយ ថន នឹង​ប្រើប្រាស់​អភិក្រម​ទី​៥ គឺ​វះកាត់ ចំពោះ​បុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការ ដែល​នៅតែ​បន្ត​អវត្តមាន គ្មាន​ច្បាប់ទម្លាប់ មិន​ទទួលខុសត្រូវ​នឹង​ការងារ​ – CEN