០៦​ខែ ដើមឆ្នាំ​២០១៩ ទេសចរ​អន្តរជាតិ​មក​ទស្សនា​កម្ពុ​ជាមាន​ចំនួន ៣,៣​លាន​នាក់​ – CEN