ចិន​ព្រមា​នបា​តុ​ករ​ហុ​ងកុ​ងកុំឲ្យ​ប្រលែ​ង​លេ​​ង​​ជាមួ​យភ្លើង – CEN