ស្ថាន​ភាពអា​កាស​ធាតុ​ ក្នុង​តំប​ន់មាន​ការផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាងលឿ​ន ស្ទើរតែអាចនិយាយ​បា​នថា មិនដែលធ្លាប់​ជួ​បប្រ​ទះ ក្នុងរយៈក​ន្លង​មក – CEN