ករ​ណីវី​តិក្រម​ ឈា​នដល់ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីមួយ​ចំ​នួន ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុ​ក​រលួ​យ តាំងពី​ឆ្នាំ២​០១​៦មក លៀម ប៊ុនរឿន បានយកលុយសេ​វាក្រៅ​ច្បា​​ប់​ចំនួន​ ១៤០ ករណី បានប្រាក់ ៣៧២.៧៤៧USD – CEN