លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ប្រជាជ​​ន​​កម្ពុជា​ ​ក្នុ​ង​ឆ្នាំ​២០១៩ ​មាន​ចំនួ​ន​​ជាង​​១៥​​លាន​​នាក់ ​ – CEN