ចិន​ហាមក្រុ​មហ៊ុ​នភា​ពយន្ត និងតារាចិនទាំងអស់មិន​ឲ្យចូ​លរួ​មក​ម្មវិធី​ប្រគល់​ពានរ​ង្វាន់ប្រ​ចាំឆ្នាំ នៅតៃ​វ៉ាន់ – CEN