ឪពុក​ល្អ​កម្រ​រកបាន .. . ក្លែងខ្លួន​ជា​កូនស្រី​ឯង បន្លំ​ចេញពី​គុក​ទុក​កូន​អោយ​ជាប់​ជំនួស​ (វីដេអូ) – CEN