ជនរងគ្រោះ​ជាប់​កៀប ក្នុង​រូងភ្នំ​រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ ឲ្យ​រួច​ផុតពី​គ្រោះថ្នាក់​ហើយ – CEN