ក្រសួង​សាធារណការ ព្រមាន​នឹង​ចាត់វិធានការ ប្តូរ​សមាសភាព​ដឹកនាំ ប្តូរ​ក្រុមហ៊ុន បើ​ធ្វើ​ផ្លូវ​មិនបាន​ល្អ​ – CEN