អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​លូ និង​ប្រព័ន្ធ​ប្រព្រឹត្ត​កម្ម​ទឹក​កខ្វក់ ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​ – CEN