រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រ​សួង​កា​រប​រទេ​សអា​មេរិ​ចថា​ ការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េ​ខា​ងជើ​ងមិ​ន​ប៉ះពា​ល់ដ​ល់​កិច្ច​ច​រ​ចាឡើ​យ – CEN