វេទិកា​ស្តីពី​កសិកម្ម សំដៅ​រួមចំណែក​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​សំខាន់ៗ​ – CEN