កម្ពុជា និងស្រីលង្កា គប្បីពិនិត្យ​មើល​លទ្ធ​ភា​​ព​ដ​ទៃទៀ​ត ដើម្បីជំរុញឲ្យមានទំ​ហំ​​ពា​ណិ​​ជ្ជក​​ម្មកា​​ន់តែ​ធំ​​ឡើង​​ថែម​ទៀត​​ ក្រៅពី​វិ​ស័យ​សេ​ដ្ឋកិច្ច និ​ងពា​ណិជ្ជ​កម្ម​​ – CEN