ទទួលបាន​ជំនួយឥតសំណង ពី​ជប៉ុន​លើ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ជាង​១៤​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ចរាចរណ៍ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN