មន្ត្រី​ជំនា​ញទេ​សច​រណ៍ចុះពិ​និត្យ និងណែនាំទីតាំងផ្ទះសំ​ណា​ក់ ខារ៉ាអូខេ ឲ្យចូលរួ​មរ​ក្សាសុវ​ត្ថិភា​ពរប​ស់ភ្ញៀវ – CEN