លោក ហ៊ុន​ ម៉ានី​ ជំរុញ​ និងលើកទឹក​ចិត្ត​ឲ្យយុ​វជ​ន​បន្ត​ចូល​រួម​ក្នុង​សកម្ម​ភា​ពសង្គ​ម​ – CEN