ចាប់ខ្ទើយ ស្រីតែងខ្លួនធ្វើប្រុសម្នាក់ ជួញដូរគ្រឿងញៀនជិត១គីឡូ – CEN