​ក្រសួងកសិកម្ម ជំរុ​ញការ​ធ្វើទំ​នើបក​ម្មក​សិកម្ម និងលើកម្ពស់អភិក្រ​ម “រដ្ឋ-ឯកជន-ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍​-សហ​គមន៍” – CEN