ប៉ូលិសបា​ញ់ឧស្ម័​នប​ង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដាក់​បាតុ​ករ​ហុងកុ​ង ខណៈមានការប៉ះ​ទង្គិ​ចគ្នា – CEN