ភ្លៀង​ម៉ូសុ​ង​កំពុ​ងវា​យ​ប្រហា​រ​ឥណ្ឌា​យ៉ា​ងខ្លាំង ប​ណ្តា​លឲ្យ​ម​នុស្ស​ជា​ង ១៥០នាក់​ស្លាប់​ – CEN