ម្ចាស់ដី​ដែល​ជាជនជាតិចិន ចាក់ដីលុបអូរបិទលូរ​ផ្លូវ​ទឹកលិចស្រូវ ប្រជា​ពលរ​ដ្ឋជា​ង៣០​០ហិកតា នៅស្រុក​ស្វាយ​ទាប និងស្រុ​កកំ​ពង់រោទិ៍ – CEN