មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម ផ្សព្វផ្សាយស​ក្តានុពល​កម្ពុ​ជា និងអំពាវនាវឱ្យ​ធុ​រជន​ចិន ចូលមកវិនិយោ​គ​ថែមទៀ​តនៅ​កម្ពុជា – CEN