ផ្ត​ល់ចំណេះ​ដឹងដល់ក្រុមគាំទ្រសហគ​ម​ន៍ ស្តីពីការថែរទាំ និងជួសជុលឧប​ក​រណ៍ សម្ភារអនាម័យ – CEN