បណ្តុះ​ធនធានមនុស្ស​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ក្នុង​ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅរក​ការ​ប្រែក្លាយ​កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​មាន​ចំណូល​ខ្ពស់​នៅ​ឆ្នាំ​២០៥០ – CEN