៦​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១៩ មាន​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ទេសចរ​ជប៉ុន​ជាង ១០​មុី​ន​នាក់​ – CEN