មេដឹក​នាំហុ​ងកុ​ងព្រ​មានបា​តុករ​កុំឲ្យរុ​ញច្រានទីក្រុងធ្លាក់ក្នុងអន្លងដ៏​ជ្រៅ​ ដែលមិនអាចត្រឡប់​វិ​ញបា​ន – CEN