អាមេរិចពន្យារពេលយ​កព​ន្ធលើផ​លិតផ​លមួយ​ចំនួន​នាំចូល​ពីចិន ព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ហា​ង​នៅអាមេ​រិច​ ក្នុងរដូវបុ​ណ្យណូ​អ៊ែល​ – CEN