ការស្តារ និងស្ថាបនាហេដ្ឋារច​​នា​​ស​​ម្ព័​​​ន្ធ​ផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្ត ប្រវែងចំនួ​​​ន ១៦.២៩២ គីឡូម៉ែត្រ – CEN