បណ្ឌិត សុខ ទូច៖ ស្ត្រីគឺជាជាងចម្លាក់ធនធានមនុស្ស ព្រោះគ្មានបុរសណា ស្ដេចណា មិនកើតចេញពីស្ត្រីនោះទេ – CEN